Efesus Yupu

Buku Efesus

\ist Paulus birye, Efesus mutuku dip tenelamik ninye ati, asurat sekibuk

\ip Abuku sekuk deiyoknye bira, Paulus ulamuk. Abuku ara, Efesus mutuku ninye ulamikce, dip tenelamik ninye ati, Paulus birye, asurat sekeibuk.

\ip Efesus mutuku ara, weik asik dolamik mutuku wamuk. Ninye fia weik dana-dana mutuku nirya arye,'Bona dekelbinamap' tenen, Efesus mutuku balamikce deklamik. Paulus bira, keteng tamun winilye deice arye, amutuku nutam ulamukce peterelamuk. Abuku noutamak ara, Paulus birye, 'Ayupu ara, weik mambul' tenen, sekdeipsuk ning ara, ani. Tonok ning ara, Allah arye, nun nirya ati minoptalak tenyamsuk ning ara, 'Wininamak' tenen, nyalilamsuk ning ap, lyepsiliba aminyan talak nirya ara , el si erebuka kinamak ning ap, aning-aning nirya dobuka, Kristus el amutam deipnamle ning ap, Allah el kanye aryuk bico tenyamsukce, kanye talima dukdongopsukba, el ap, yuk dip tenen ninye ap, teleb kibuka neika unamap ning ati, yupu nyabuk. Tonda, Allah el Dip Kanye arye, Allah el pil dona ati arisilye pil dona deiyok ning ati, laka nyabsuk. Tonda, minoptalak malye-malye uk ulamupu bukni, winitalak ara, winiryuk kanye talima aripsilibuk, Allah el mikip deice arye, diksukum uk wininamnyape, Paulus birye, nyabuk ning ara, asurat noutamak aulule.

\mt2 Paulus birye, Efesus mutuku dip tenelamik ninye ati, sekeibuk yupu

1

 Paulus birye, 'Telebe' nyana ati, nyabuk yupu

1 Telebe, nakayapu, na Paulus birye, asurat sekipsine. Allah arye, nati tenyamnukce, Wibdeipnuk atonun, Yesus Kristus el yupu dobuka peterelbana ati, deiyok kounanye unune. Asurat ara, anggun Efesus mutuku umunce, Allah ati dip teneplumba, elce wibdeipsuk ninye ati sekeipsine. Anggunda, Yesus Kristus ap talima dukdongobuka umunce, fia batakana kumce, eluk talibuka umunye ninye ati, asurat sekeipsine.

\v 2 Narye anggunti Allah morosunun  ning ara, nyabnusine. Ara, nuni koprop Allah ap, nun Weik Deiyoknye Yesus Kristus ap, sik bico tenesurudakce, sik kanye aryuk melisirikce ning ap, ura, yuk nang ap talima mitang  asa arye, teleb kibuka neika unamak tenen ati aresurudake. Aning nirya aresirice ning ara, 'Anggun Efesus mutuku ninye arye, aning nirya dolonamlum' tenen, Allah morosunune.

 Allah arye, Yesus Kristus deice kintinipsuk ning nirya ati, Allah el si erebuka, ''Telebe,'' nyanyabe

 3 Nun Weik Deiyoknye Yesus Kristus, el li kopropba Allah ati, ''Telebe,'' nyabuka fia nyanamabe. Kristus ap, kanye talima dukdongobsuka deice arye, akunum teleb kibdeipsuke. Ara, nun kanye talima teleb kilina ati patasilye ning nirya ara, im deice arye, akunum kintinibuka deiamsuke.

 4 Anyabmasin yupu ara, talye ati kum nyabne. Deiyok ara, Allah arye, aning-aning nirya min kum kwepdeiamuk talak ara, nunti webdeipsukce, winibuka tenyamsuke. Ara, Anang ara, Kristus ap, kanye talima dukdongopniba, el deice uk ucob ura, na Allah arye, sikti tenenamne talak nirya ara, 'Anang ara, malye winina kum aniryuk, fung diksukum nang uk unyake,' tenenamne. Ara, Kristus arye, pil dopsuk deice aryuk tenenamsila ati, 'Anang ara, fia diksukum un ninye uk unyake,' tenenamsile. Tonda, yata nang arye do, nunti, ''Anang ara, sik malye winin ning ani, ani,'' nyabuka, Allah ati kum nyabsitinge.' Aning nyabmasin touk, Allah arye nunti, 'Wininamake,' tenyamsukce wipdeiyamsuke.

 5 Tonda, Allah fia bico tenyamsuk ati, nun min kum deipsik talak arye, menop talak Allah arye, winibuka tenyamsuke. Ara, 'Anang ara, na mapu kopropba unamak' tenen, 'Yesus Kristus pil dopnamle deice arye, kwangnanamsine,' tenyamsukce, webdeipsuke. winipsuka ara, el kanye aniryuk talima ariyamsukce, nunti kanye deiyamsuke.

 6 Aning nirya akunum winipsuka ati ara, ninye nirya kel kibicop ura, ''Se, Allah bico tenepsilirye, el kanye aniryuk melibuka arisilye ning ara, weik mambule. Allah ara, fia teleb ulule,'' nyabuka, el si weik arye, erenamake. Allah bico tenepsukce, talye uk arisilye ning nirya ara, el mi koprop deice arye, aribsuke. Allah arye, el mi koprop Yesus ati ara, kanye talima aribuka fia kanye delilule.

 7 El mi Yesus, el ining biyuk deice aryuk, nun malye wininyap ning nirya namin kipsukce, kum kibdeipsuke. Nun malye winina ati oplobsutu bukni, nun pununa ati dibuksuka deice arye lyebsuke. Nun malye ning tapu kouamsuka noutamak arye,lobuka deksukce, lyepsuke. Winipsuk ning ara, mitik tonun kume. Allah el bico tenesilye ning ap, el kanye aniryuk talye arisilye ning ap, weik arye aulye touk, weik arye aryamsuke. Ara, nun malye ning ara, nukmanto kum uamsuk bukni, aning nirya kum kipdeibsukce lyepsuke.

\v 8 Allah bico tenepsukce nun lyena ati weik arye, aripsuka ara, kum nukmanto. Fia weik arye, bico tenyamsukce, lyepsuke. Tonda, weik kele bikne ap, aning-aning nirya ati 'Deiyok ani' tenen, fia moubuka tenyamuk ning ap, deice arye, lyepsuke.

\v 9 Tonda, menop talak Allah arye, ninye lyena ati, 'Kristus deice arye, ninye lyen ning kentenipnamne' tenen, kanye deibuka akunum tenyamuk bukni, aning nirya duknyamuk arye, ninye nirya kum bikamik. Bukni, winitalak ara, akunum laka kipdeipsuke. Allah arye, Winibnamne tenyamuk ning nirya ati, kanye deiyamuk ati, akunum winipsuke.

\v 10 Allah kanye deiyamukce, winibuka tenyamuk. 'Kume, na tinyamsi talak akunum ublyop ura, yata ning do nirya, tukwak ulul ning nirya ap, im deice ulul ning nirya ap, dopropnyak arye, tonok Weik Deiyoknye, Yesus Kristus, el amutam deipnebuk, aning nirya talibuka, teleb kibuka neiktoto unamle. Kristus ara, aning-aning nirya deicetam ulirye, weik Ninye Deiyok kibuka talinamle,' Allah arye, tenyamuke. Allah minoptalak tenyamukce, aning nirya duknyamuk bukni, winitalak akunum lakak kipdeipsuk ning ara, akunum nyabsine. Na Paulus birye, nyabsine.

11 Ara, Allah elce, 'Wininamne, wininamne,' tenelul touk, aning-aning nirya talilirye pil doliba, aning nirya elce tenyamuk touk, aning uk winilule. Tonok ning babye, kum batakalule. Aning atonun, menop talak, nun min kum deiamsik talak arye, Allah arye nunti, webdeiamsukce utenyamsuke. Yesus Kristus ati dip tenebupa deice arye, Yesus ap, kanye talima dukdongobuka ulamipya ani, sirya talak ara, Allah arye, 'Aning-aning arepnibuk, fia talinamake,' tenen, kintinipsuk ning nirya ara, aripnamsile.

\v 12 'Aninye ara, akunum lyepnebuk, ninye nirya eibuka kel bikikirye, na si weik arye erepnikirye, ''Allah ara, fia telebe,'' nyabuka kibuka fia si erenamniyake,' tenyamsuk. Aning tenyamsuk atonun, Allah arye, Wibuka deiamsuk buk, nun Yahudi yala ninye noutamak arye, minopce Kristus ati, 'El cuk lyepnamsile' tenen, nun kanye el deice deibuburye, dip tenebupe.

\v 13 Ara, anggun Yunani ninye, Efesus mutuku ululum ninye ara, Allah el dipkoprop yupu peterelamsikba, kekeplum deice arye, Allah arye anggun ap, Kristus ap, talima dukdongob deipsuke . Allah el laka teleb yupu, ninye lyen yupu kekebuka, dip teneplum talak ara, Allah arye, ''Na Dip Kanye arinamsine,'' nyabuka nyalilamsuknye bira, anggunti aripsuk buk, anggun talima fum weksuke. Winipmanto ning ara, ninye arye, 'Na basam kele kipnamak,' tenen, amul seklamak atonun, Allah el Dipkanye dopropluma deice arye, akunum lak kipsukba, elce ‘Na’ tenen, ninye akunum ululume.

\v 14 Allah el Dip Kanye akunum aripsuk deice arye, nun kanye talima kum  boktobtibye. Kume, winipmanto ara, 'Wa wiyamupu ning nirya lilyanamap' tenen, minopce winiryuk kwaning deililbalamak touk, Allah el Dip Kanye minopce aripsuk deice arye, nun kele kinyape. Allah arye, kintinip deiyamsuk ning nirya ara, aripsilyop ura, dipkoprop dopropnamabe. Allah arye, nun nirya ati, 'Na mapu unamak' tenen, nun malye  winilamupa noutamak arye, akunum lobdeksuke. Lobuka deksukba, el Dip Kanye ap, ulamibye ani, aminyan sirya talak ara, fia moubuka teleb kibdeipsilirye, el dam bobinamsile. Aning-aning nirya ati ara, ninye mutuku-mutuku nirya, ''Allah ara, fia telebe,'' nyabuka, el si weik arye erebikirye, el ti kinamake.

\s Paulus birye, Efesus mutuku nang ati tenyamukce, Allah ati,''Telebe,'' nyabuka, morolamuk yupu

\v 15 Allah arye, teleb kipdeipnamsila ati, anggun Efesus mutuku ninye dip teneplumba, kekepse talak arye, diprongobuka, atalak nirya ara, anggunti Allah morosunune. Ara, yuk nang arye nati, ''Sik Efesus mutuku ninye ara, nun Deiyoknye Yesus ati, akunum dip tenebike. Sikce Allah ati dip tenenyak ninye nirya ati, bico tenebuka milina uk unyake,'' nyabnik.

\v 16 Nyabnik talak arye, diprongobuka, winitalak nirya ara, anggunti tenepnirye, ''Na ni Allah telebe,'' nyabuka, anggunti Allah tuba morosunune.

\v 17 Anggunti Allah morosinye talak arye, moronye ning ara, laka nyabnusine. Ara, ani. 'Nun Deiyoknye Yesus Kristus arye, si erelamuk Allah ara, nun fia mambul koprobnye Allah arye, anggunti, melipsilirye, anggun kanye talima noutamak, weik kel kina deiyok ning ap, Allah tenesilye ning moubuka kekena deiyok ning ap, arinamsile' tenen, Allah morosunune. 'Aning arisilya deice arye, Allah el ulul ning nirya, weika arye, kel kibuka, el ap, kanye talima dukdongobuka unamlum' tenen, Allah morosunune.

\v 18 Tonda, aning ton Allah ati morosunune. Ara, Allah arye, anggun kanye talima noutamak, kel kina deiyok ning, dirina aripsilibuk, elce kintenyamsuk ning nirya ati, 'Fia moubuka kel kinamlum' tenen, Allah morosunune. Elce kintenyamsuk ning ara, ani. Ara, Allah arye, 'Na ap, sik ap, aminyan talak ara, fia teleb ak uk neika unamabe' tenen, yukupsukba, anggunce kintinibuka dina uk ululum ning nirya ara, moubuka kele kinamlulume. Tonda, Allah arye, 'Na mapu ati, fia teleb kibdeipnirye, fia telep uk wininamake. winibikiba, na ap neika unamabe' tenen, fia weik arye, kintinib deiyamsuk ning, Aning nirya kele kinamlum' tenen, Allah morosunune.

\v 19 Tonda, elce nun dip tenenyap ninye ati, el mikip weik arye, melibuka arisilye ning ara, nukuka laka kum nyabmanto ulul bukni, 'Anirya moubuka kel kinalume,' tenen, Allah morosunune.

\v 20 Allah el mikip weika arye, melibuka arisilye ning ara, yuk mikip kume. Ara, Allah el mikip deice arye, Yesus kam bukeibuk. Amikip deice aryuk nun ton arisilirye melisulule. Yesus Kristus dibukop ura, Allah el mikip deice aryuk Yesus kam bukdeibukce, 'Weik Deiyoknye unamle' tenen, Allah el sirik taruk tam im deice bobinuka deibukba, bukuk. Yesus ara, Allah el sirik taruk tam bukukce ulule.

\v 21 Allah arye, Yesus dobuka el sirik taruk tam im deice bukeibuk ning ara, yata ning do,  yata ninye do nirya, el amutam uk unyakbuk, Yesus ara, sik deice tam uk ulule. Aning-aning  nirya, elcuk talilule. Ara, im deice ulul ning do, tukwak ulul ning do, dan mutuku ulul ning do nirya, aning-aning nirya talibuka weik ninye deiyok ning atonun ap, malye mikip ulul ning ap nirya, Yesus el amutam uk ulule. Adeice tam ubuka, aning talibuka una deiyok ning nirya ap, im  ap, tukwak ap, im sirya mutuku sirya bokuka, talenyak deiyok isa mer nirya ap, weik malye mikip ulul ning yala-yala nirya ap, Yesus elda aning nirya deice tam uk ulule. Weik mikip ulye ning ap, weik mambul ning ati, ninye arye, weik arye,  si erebuka kinyak bukni, aning-aning nirya ara, sik si mitik mambul uka. Weik si kibuka erepmanto ning nirya ara, Yesus ara, aning nirya deice tam uk ulule. Elda aning nirya deice tam Weik deiyoknye unamla ara, winitalak uk kume. Elda aminyan doyanamle talak nirya babye, atonun, aning nirya deice tam uk fia unamle.

\v 22 Tonda, Allah arye, Kristus ati weik arye, erepdeibukba, yata ning do nirya, aning-aning nirya el amutam uliba, elda alip tam ulirye aning yala-yala nirya talilule. Aning nirya talibuka, Weik Deiyoknye ulye atonun, nunce Allah ati dip tenenyap ninye nirya ababye, nun Weik Deiyoknye usulule.

\v 23 Winipmanto ning ati nyabnusine. Nun taruk ap, yan ap, nong ap, nirya dukdongobuka tonok nong uk unyab buk, nun nong deice ara, kisok aupsuk touk, nun dip tenenyap ninye nirya ara, Kristus el nong atonun unyabe. Elda, nun kisok atonun, nun deiyoknye usulule. Yata ning do nirya, Yesus aning nirya taliblirye, moubuka sirya daklirye, teleb kililamle atonun, el ti dip tenebibirye, el nong atonun unyab ninye ara, nun teleb kilina ati, nun kanye talima patasilye ning nirya arisilibuk, langdisulule.

 2

 Allah arye, fia kam una deiyok ning aripsuk ning ati nyabuk yupu

\v 1 Na kayapu, anggun Efesus mutuku ululum ninye ara, minop talak anggun malye-malye winilalum ning ap, Allah el yupu yanilalum ning ap, winibuka ulalum deice arye, akunum diplamak ninye atonun ulalume.

\v 2 Menop talak ara,sik Yesus ati dip tenena kum ninye arye, malye-malye winilamak touk, anggun babye, atonun malye winilalume. Asing arye, kum eilinyap bukni, im noutamak balamak Isa mere, sikti talipsinaba, sik weik deiyoknye Isa Mutuku Dongonye, el yupu kekebuka ulalume. Ara, Allah el yupu yaniltalamak ninye ara, Isa Mutuku Dongonye elcuk sik kanye talima taliliba, malye weik wininyake.

\v 3 Minop talak, min dip kum tenyamupu talak ara, nun nirya arye, amalye wininyak ninye ap, ansinibuka ulamuburye, talye kanye bobuka, nun kanye talima noutamak tenelamupu ning ap, malye ning patalamsuk ning ap, adeice arye, talye kanye bobuka malye-malye uk winilamupu. Amalye tenena ap, malye winina ap ara, tukwak unyak ninye nirya arye, atonun wininyake. Allah el winilul ning ara, fia kum tenenyak touk, nun babye, minop talak kum tenelamupu. Winibuka ulamupa deice arye, malye-malye winilamak ninye atonun, Allah arye, nun ninye nirya ati, 'Aninye malye wininyaka ati, na lik' tenen, wenebuka oplopnamne,' tenyamsuke.

\v 4 Malye-malye weik winilamupu ning ap, malye tupa wininyab ning ap ati, wenebuka oplopsutue. Akunum opmasutu bukni, Allah arye, nun nirya ati, fia weik arye, bico tenepsukce, lyepsuke. Lyepsukce, Kristus ap, talima dukdongobsuka deice arye, kam bulina atonun, teleb kipdeibsukce lyepsuke. Allah arye, nun malye winina ati talye oplobsutu bukni, 'Se, sikda bicoe' tenen, namin kibuka mitang asa arye, kanye talima arisilya ara,mitik tonun arye kume. Weika arye, bico tenesulule.

\v 5 Nunce el yupu yaniplobuka malye-malye ulamupa deice arye, akunum diplamak ninye atonun ulamupu bukni, Kristus ap, talima dukdongobsuka deice arye, kam bulina atonun, teleb kipdeibsukce, lyepsuke. Allah arye, lyepsuka ara, yuk deice arye, kume. El bico tenyamsukce, el kanye aryuk talye meilyamsuka deice arye, lyepsuke. Nun teleb winina ati kume.

\v 6 Kristus obik bukni, Allah arye, Kristus kam bukeibuk deice arye, Kristus ap, kanye talima dukdongobsuka anya arye, nun babye, kam bukeipsuke. Aning atonun, Allah arye, Kristus dobuka im deice bobinuka, erepdeibukba, bukuk. Aning deice arye, Kristus ap, akunum kanye talima dukdongopsukce, nun babye, im deice bukeipsuke. Aning nirya ara, Yesus Kristus ap, kanye talima dukdongobuka neiktoto unyaba deice arye, kilisulule.

\v 7 Ara, Allah arye, Kristus ap, kanye talima dukdongobuka kam bukipsukce, im deice tam bukeipsuka deiyok ara, ani. Ara, Allah arye, utenyamuk. 'Aninye lyepnirye, kam bukeibuka im deice deipnyop ura, atalak arye, diprongobuka, aminyan doyanamle talak, sirya talak unamak ninye nirya, kel biknikirye, nyanamniyake. “Kume, nun lyena ati, Allah bico tenepsilirye, el kanye aryuk talye arisilye ning ara, kum nukmanto. Fia weik arye, talima aresulule. Kristus aripsuk arye, el pil dobuka, lyepsuk ning deice arye, akunum laka winipsuka ati, aning akunum kel kepmabe, nyabuka, 'Na si erepnamniyak' tenen, Allah arye, aning nirya winipsukce, lyepsuke.

\v 8 Allah el kanye aryuk lyepsuke nyabmasina ara, talye ati kum nyabmasine. Deiyok ara, ani. Anggunce Allah ati dip tenelulum deice arye, Allah bico tenepsilirye, talye uk lyesulule. Aning ara, anggun teleb pil dobuka, diksukum ululuma deice arye, kum lyesulule. El kanye aryuk bico tenepsukce, lyepsuke. El kanye aryuk lyesulula ara, 'Talye dem aryuk dip tenena deiyok ning aripniba, aninye arye, dip teneptinge' tenen, aripsilirye, kanye deibuka lyesulule.

\v 9 Nunda teleb pil dolamupa deice arye, kum lyebsuka ati, yata ninye do nirya, sikce, ''Kume, na teleb pil dolamsa deice arye, lyepnuke,”nyabuka kwalin yupu kum nyabtinge.

\v 10 Allah el kanye aryuk lyepsukce, teleb kibdeipsuka ati ara, Kristus ap, talima dukdongobsuka deice arye, winiryuk ninye atonun kipdeibsukba, unyabe. Lyepsukce, winiryuk ninye atonun kipdeibsuka deiyok ara, ani. Ara, menop talak Allah arye, nun dip tenenyap ninye ati, 'Teleb winin ning yala-yala nirya pil dobuka unamake,' tenyamsuka ati, Kristus deice arye, winiryuk ninye kipdeipsukba, unyabe. Na Paulus arye, nyabsine.

''Kristus ap, talima dukdongobuka unyaba deice arye, tonok yala nang atonun unyape,'' nyabuk yupu

\v 11 Ara, na kayapu, Allah arye, tonok nong atonun akunum kipdeibsuka ati ara, na nyapnusin yupu ara, luba kum kipnamlulume. Minop talak Yahudi yala nang arye, anggun Efesus mutuku ninye ati, nyalamsik. “Anggun Efesus mutuku ninye ara, anggun apu yapu ara, Yahudi yala kum nang arye, deibsika ati, sikda baitam nang atonun unyake. Yahudi yala kum ninye unyake. Sikda den bola mouse kum sekenyaka ati, sikda malye nang unyake,”nyalamsik. Ayupu nyalamsik ninye arye, sikbadamnye ati nyalamik. ''Nunda Yahudi yala ninye ara, yuk nang nirya, 'Sikda Allah el mapu koprop unyake tenenamsiyak' tenen, den bola mouse sekenyapa anya arye, nunda teleb nang unyabe,”nyalamik. (Nyalalamik bukni, den bola mouse sekena ara, ninye taruk arye, pil donyaka ati ara, adeice arye, Allah el mapu koprop kum kipdatipye.)

\v 12 Tonda, minop talak ara, anggun ap, Kristus ap, talima dukdongobuka min kum ulalume. Anggun apu yapu ara, Israel yala ninye kum ulamika ati, Israel yala ninye ap, ansinibuka niktoto kum ulalume. Allah arye, Israel ninye ati, ''Wininamsine, winibuka- winibuka arinamsine,'' nyabdeiyamuk bukni, anggun Efesus mutuku nang ara, baitam ninye asik nang atonun ulaluma ati ara, aning nirya ara, kum dopropmanto ulalume. Anggunda, Allah el si bikna ap, el ti dip tenebuka niktoto una ap, fia kum ulaluma ati, 'Allah arye, lyepnamsila ati, kintinibuka dinamabe,' kum tenyamlume. Talye dem uk ulalume.

\v 13 Menoptalak ara, anggunda pera mutuku fia unyak ninye, fia baitam ninye atonun ulalum bukni, winitalak ara, kume. Kristus el ining fanabuka biyuka deice arye, Kristus ap, kanye talima dukdongobuka akunum tonok nang kipdeipsuka ati ara, Allah el tam nang kipdeipsukce, el dam akunum dopdeipsuke. Winitalak anggun babye, Allah el mapu akunum ululume.

\s ''Menop talak ara, yuk-yuk ulamupu bukni, Kristus deice arye, kanye talima dukdongopsukce, ansinib deipsukba, Allah el mapu unyabe,”nyabuk yupu

\v 14 Minop talak nun Yahudi yala ninye ap, anggun Yahudi yala kum ninye ap, neiktoto una kumce, fia yuk-yuk ulamupu. Bukni, winitalak ara, Kristus el nong tonok deice arye, insinib deipsuke. Min arye, nun dana tam, anggun dana tam noutamak ara, weik cang foka atonun wamukba, kanye talima wilipdanamuburye, kum eipdanmanto ulamupu. Winilamupu bukni, Kristus arye, afoka atonun winipsuk ning ara, daklobukce tonok yala nang atonun akunum dukdongopsuke. Winipsuka ara, Yesus Kristus arye, nun pununa ati, el dibsuk deice arye, lyepsuke.

\v 15 Nun ap, anggun ap, 'Nun lik,' tenelalamurye, kanye talima wilibuka fia yuk-yuk ulamupu. Bukni, Allah arye, "Aning wininamlulume, aning ara, kum wininamlulume," nyabdeibukba, Musa arye, sekeipsuk yupu ara, mem yupu uamuk ning ara, Yesus dibuka deice arye, akunum sirya dakukce, kum kibdeibuk. Amem yupu weik aubuk buk, nun Yahudi ninye arye, ayupu talibuka ulamupu bukni, Kristus el nong aripsukce, lyepsuka deice arye, amem yupu nirya kum kibdeipsuke.

\p Winipsuka deiyok ara ani. Ara,'Yahudi yala nang ap, Yahudi yala kum nang ap, yuk-yuk unyak bukni, na nong deice arye, aninye nirya kanye talima dukdongopniba, nong tonok atonun kibuka ukirye, winiryuk nang atonun unamake' tenen, winipsuke. Yesus el nong aripsuk deice arye, akunuma, nun Yahudi yala nang ap, anggun Yunani yala nang ap, el Yesus ap, kanye talima dukdongobuka nimalye arye, teleb kipdeipsukba, winitalak ansinibuka unyabe. Winitalak ara, 'Like' kum tenelanyabe. Talye kanye deibuka neiktoto unyabe.

\v 16 Tonda Allah arye, utenyamuk. 'Na wan-wanun yo deice opmaniyaka deice arye, aninye nirya ap, na ap, kanye talima dukdongobuka teleb kibdeipnyop ura, Allah ap, aninye nirya ap, ansinibuka teleb ulinamne' tenyamsukce, nun pununa ati dibuk. Wan-wanun yo deice dibuka deice arye, nun Yahudi yala nang ap, anggun Efesus mutuku ululum Yahudi yala kum nang ap, 'Nun lik tenelalamupu ning deiyok ara, akunum kum kibdeipsuke.

\v 17 Kristus yayukce, Allah el laka teleb yupu, ninye lyen yupu peterelamsuke. Ninye yala nirya ap, Allah ap, kanye dukdongobuka neiktoto teleb una ati, el yupu peterelamsukba, anggun fia baitam ulalumce, Allah damak ara, fia pera atonun ninye ulalum buk, anggun babye, kekelalume. Aning atonun, nun Yahudi yala ninye Allah dam ara, mining dam ton unyab ninye babye, ayupu ton kekelamupu.

\v 18 Ara, anggun ap, nun ap, ura ninye aning-aning nirya babye, nuni koprop Allah ap, kanye talima dukdongobuka neiktoto una ati, tonok bisik uk usulule. Tonda, ninye ap, Allah ap, 'Lik'tenelana kumce, kanye deibuka teleb una ati ara, Yesus Kristus dibuka deice arye, dip tenebibye ura, Allah el Dip Kanye aripsiliba, Allah ap, kanye deibuka neiktoto unyabe.

\v 19 Kristus deice arye, Allah ap, neika unyaba ati ara, menop talak anggun Yahudi yala kum ninye ara, yuk mutuku ninye asik nang atonun, fia baitam ninye atonun ulamlum bukni, winitalak ara, kume. Winitalak ara, anggunda Allah arye, 'Anang ara, na mapu koprop' tenen, talisulul ninye nirya ara, ansinibuka, tonok mutuku nang atonun kipdeipsukba, neiktoto unyabe. Anggunda, dipkoprop Allah el yala nang, el mapu koprop ululume.

\v 20 Winipmanto yupu ton nyabnusine. Aik dona deiyok nang arye, fia unamlye aik dopnamikce talak ara, anyaik ayukumna ati, tuku falibuka, keil yangapdeibikirye, adeice ak, aik nong dolamak atonun, Allah arye el mapu nun nirya ati, teleb kilisulule. Allah el yupu dobuka peterelbana ati, deiya kouna deiyok nang, Rasul-rasul nang ap, Allah el yupu laka nyabuka peteresinyaka deiyok nang ap, sikda aik ayukumna ati, keil yangaldelilamak atonun winisinyake. Fia aik dopnamikce talak ara, aik dika  deililamak keil ara, 'Aik abilinga nirya fung uk upnamle tenen, konop keil deibikirye, akeil deice, anyaik nong nirya dobuka deililbalamak touk, Kristus el babye, akonop keil atonun, nun Deiyoknye usulule.

\v 21 Aik dopmakce talak, aik nong dopnin balamica ani, aning-aning nirya dukdongobuka dobikirye, sirya daklamak atonun, Kristus ap, ansinibuka unyaba deice arye, Allah arye talima dukdongobuka, tonok aik nong atonun unyabe. Nunda, Allah el fung diksukum aik atonun unyabe. Elce, 'Anyaik noutam ara, na unamne' tenen, nun kanye talima noutamak pil dosulule.

\v 22 Ara, anggun Efesus mutuku ninye babye atonun, Kristus ap, kanye talima dukdongobuka umunyeba, Allah arye anggun ap, yuk dip tenenyak ninye nirya ap dobuka, tonok aik nong atonun kilisululce, dukulongosulule. Anyaik fumbisik atonun ara, nun talima ara, Allah el Dip Kanye arisilibuk, wekuka usilya deice arye, Allah el babye, nun talima noutam usulule.

3

\s Paulus birye, ''Yahudi yala kum ninye arye, 'Allah ati dip tenepnamak' tenen, pil donune,'' nyabdeibuk yupu

 1 Na kayapu, arup nyabmasin touk, Allah arye, nun nirya ati, Kristus pil dopsuk deice arye, nong tonok atonun kibuka, kanye talima dukdongobsuka ati ara, narye anggun Yahudi yala kum ninye ati, Allah morosunune. Winitalak ara, narye anggunti Yesus Kristus el yupu peterelamsise ati, yu nang arye, na tomobuka tapu koubuka wenena aik dongopnikba, unune.

\v 2 Ara, na kanye ara, na nyapnusin yupu ara, yuk nang arye, akunum laka nyabikba, kekepnulume. Ara, Allah arye, anggun Yahudi yala kum ninye ati, bico tenyamsukce, el kanye aryuk, 'Sik melibuka lyepnamne' tenen, kintinipsuk ning ara, 'Paulus birye, ayupu dobuka peterelbinamle' tenen, elce na wibdeipnukba, el laka teleb yupu, ninye lyen yupu, anggunti peterelyasise.

\v 3 Aning ara, asurat noutamak arye, mitika nun akunum sekmasine. Ara, Allah arye, 'Wininamne' tenyamuk ning, menop talak duknyamuk buk, ninye  kum bikamik bukni, na kanye talima tamupnukce, laka arye, nyabnuke.

\v 4 Ati, na akunum sekmasin yupu dobuka nyanamlum deice arye, moubuka kekepmunce, kel kinamlulume. Ara, Allah arye, 'Wininamsine' tenyamsukce, Kristus pil dopsuka deice arye, akunum kintinipsuk bukni, dungnyamsuk  ning, 'Deiyok ani' tenen, moubuka kel bikamse touk, asekmasin yupu yinipmunce, 'Anggun babye, kel biknamlume' tenen, nyabsine.

\v 5 Allah arye, Kristus aripsuk  ura, elce pil dopsuka deice arye kintinipsuk ning ara, minop talak ulamik ninye nirya ati, lakak arye, kum nyalamuk arye, kum biklamik. Bukni winitalak ara, Allah el yupu dobuka peterelbana ati, deiyok kouna, deiyok nang ap, el yupu laka nyabuka peteren nang ap ati, Allah el Dip Kanye arye, ayupu nirya lakak arye, nyaliba, anang nirya moubuka kel bikinyake. Adeiyok nang nirya ara, Allah arye, Wibdeiyamuka anya arye, sikda malye winina kumce, fia fung diksukum nang unyake.

\v 6 Allah arye, duknyamuk bukni, el Dip Kanya arye, laka nyasulul yupu ara, ani. Ara, Allah el laka teleb yupu, ninye lyen yupu kekebuka dip tenebikca deice arye, sik Yahudi yala kum ninye babye, Allah doproplirye, melibuka talinamle. Sik babye, el mapu unamake. Allah arye, Yahudi yala ninye, Israel ninye ati, ''Wininamsine,'' nyalilamuk ning nirya ara, anggun Yahudi yala kum ninye babye, dolonamlume. Anggun ap, Israel ninye ap, kanye talima dukdongobuka, nong tonok atonun akunum teleb kibdeipsuke. Tonda, Allah arye, ''Kristus deice arye, winibuka wininamsine,'' nyabuka nyalisilye ning nirya ara, anggun ap, nun ap, neik toto uk dolonamabe. Aning nirya dolonamaba deiyok ara, el laka teleb yupu, ninye Lyen yupu dip tenenyap deice arye, arisiliba dolonyabe.

\v 7 Ara, Allah arye ninye lyena ati, el laka teleb yupu peteren, pil donanye kipdeipnuka deiyok ara, laka nyabnusine. Ara, Allah bico tenepnukce, el kanye aryuk, apil dona deiyok ning talya urdem uk aripnuke. Allah el mikip arye, pil dopnuk deice arye, 'Na laka teleb yupu peterena deiyok kounanye unamle' tenen, akunum wibdeipnuke.

\v 8 Na kanye ara, Allah el mapu nirya ara, ilil weik unyak bukni, na Paulus ara, ilil kumnye unune. Nara, ilil fia kumnye ununa babye, Allah el kanye deipnukce, 'Paulus ara, Ninye lyena Yupu, Kristus el fia teleb yupu bobuka, Yahudi yala kum ninye peterel binamle' tenepnukce, wibdeipnuke. Allah arye, Kristus deice kintinipdeipsukce, el ap kanye dukdongobuka upyop ura, arenamsil ning nirya ara, kum nukmanto ati, nunce kum biktipye.

\v 9 Tonda, Allah arye, tenepnuke. 'Paulus bira, na yupu laka nyabuka peterenamle' tenepnuke. Aning ara, ani. 'Ninye nirya moubuka kekenamak' tenen, Allah arye, ninye lyena ati, bico tenepsilirye, el kanye aryuk pil donamsil ning ara, Paulus bira,“Allah arye, winibuka-winibuka wininamsile,”nyabuka, peterenamle' tenen, wipdeipnuke. Allah arye, aning-aning nirya kwepdeiyamuk deyoknye birye, ninye lyena ati tenyamsuk ning ara, dungnyamukce el dem uk kel bikamuk. Aning nirya duknyamuk bukni, Allah arye na ti, 'Aning laka nyabnyop ura, Paulus kekeplirye, aninye nirya ati laka nyabuka peterelbinamle' tenen, wibdeipnuke. Na Paulus arye, nyabsine.

\v 10 Atalak noutam nirya Allah arye, 'Wininamne' tenyamsuk ning ara, winira akunum laka upsile. Ara, ani. Allah arye, lyepsuk ura, elti dip tenenyap ninye noutamak pil dosilye ning nirya arye, im deice unyakce, ninye deiyok nang ap, im deice mikip weik unyak nang ap, eipsikirye, 'Se, Allah ara, aning-aning nirya moubuka teneplirye, fia weik mambulnye,  ulule' tenen, kel bikinamake.

\v 11 Aning nirya ara, talye ati kum uamuk. Kume. Menop talak Allah arye, aning nirya ati, ''Winibuka winipnamne,'' akunum teinyamuka anya arye, aning dipkoprop tenyamuk touk Allah arye, nun Deiyoknye Yesus Kristus deice pil dopsuk ba, adeice arye, akunum lak upsukba,kel bikinyabe.

\v 12 Nunce Yesus Kristus ati dip tenebibirye, el ap, talima dukdongobuka unyab deice arye, nu ni koproba Allah ati moroptipye. Tonda, Allah ati moronyab talak ara, kanye teniltona kumce, 'Dip koprop kekepsilirye, kum bataknamsile' tenen, ilil kum asa aryuk, nun talye kanye bobuka yupu nyaptibirye, el ti moroptipye. Ara, Yesus dip tenenyab deice arye, wininyabe.

\p

\v 13 Ati, na kayapu, anggun Efesus mutuku umunye ninye, anggun melina ati, pil dolamsa ati, winitalak ara, na nong deice ikin ning  delininyakba,donmana ati, anggunce 'Se' tenen, imun kanye kum bonamlulume. Anirya ara, anggun teleb kilina ati wininune anya arye, kanye deibuka unamlulume.

\s Paulus birye, Efesus mutuku nang ati Allah morobuk yupu

\p

\v 14 Ara, na kayapu, Allah tenyamsukce, pil dolamsuk ning nirya ara, tenepne ning ara, nun ni koproba Allah ati, 'Anda fia teleb' tenen, urasin kanupdongobuka moronune.

\v 15 Nuni koprop Allah arye, el mapu nirya ara, im deice unyak nang babye, tukwak mutuku unyak nang babye, kwepdeiyamsuka anya arye, elda nun ni koproba usulule. El si uk erebibirye, el mapu unyabe.

\v 16 Na Paulus birye, anggunti, Allah morosunun ning ara, nyabnusine. Ara, 'Nun ni Allah koproba arye, aning-aning nirya talelulce, mambul weiknye ulye touk, el Dip Kanye arisiliba, melisilya deice arye, el mikip weik aresiliba, anggun kanye talima weik arye, melinamsile' tenen, Allah morosunune.

\p

\v 17 Winipsilyop ura, anggun dip tenelulum deice arye, Kristus anggun kanye talima noutamak usiliba, el ap, kanye dukdongobuka unamlume. Tonda, weik yo yating tuku pumbisik bilirye, weik neplyop ura, ayo lulukuna kumce fia teleb tiklamle touk, Allah bico tenepsilirye, melisilye ning noutam ululuma deice arye, 'Sik yuk nang nirya ati, bico tenebuka melilamunce, fia teleb unamlum' tenen, Allah morosunune.

\p

\v 18 Tonda, Allah el mikip melibuka aresilya adeice arye, anggun ap, Allah el mapu nirya ap, anggun nirya Kristus arye, kanye arisilye ning ara, 'Weika arye, kel kinamlum' tenen, Allah morosunune. Kristus bico tenepsilirye, weik arye, melisilya ara, fia kum nukmanto. Ninye arye, weik mutuku dup, el cang ap, pala ap, el kupkup dana-dana ap, amutuku dup bukuka cang ap,  tabu deibuka kum kiklipmanto ati ara, Kristus arye, bico tenepsilirye, el kanye aryuk, melisilya ara, laka nyabmanto kum ulule.

\v 19 Kristus arye, kanye arisilya nirya ara, moubuka kum kel kiptibye bukni, elce bico tenepsilirye, melisilye ning dolomunce, el ap,  talima dukdongobuka umunyop ura, aminyan ara, Allah el fia teleb winilye touk, 'Anggun babye atonun, fia teleb wininamlum' tenen, Allah morosunune.

\p

\v 20 Nunce Allah ati, 'Winipsutue' tenen, yupu deice moronyab ning ap, nun kanye talima noutamak tenenyap ning ap ati, 'Anirya ara, fia weik'tenenyap bukni, nun ni Allah ara, weik mambulnye, mikip fia weiknye ulula anya arye, nun morolamap ning ap, tenilamap ning ara, mitik tonun uk ulule. Elce nun kanye talima noutamak pil dosilye mikip deice arye, nun kum tenelamap ning ara, fia mambul weik ning, pil dopsutue.

\v 21 Nunce Allah ati, dip tenenyap ninye, nun noutamak arye, pil dosilyeba, teleb unyab ning ap, ura Yesus Kristus arye, fia mambul pil dosilye ning ap, anirya adeice arye, Allah el si weik arye, erenamape. Ara, atalak ap, aminyan doyanamle talak nirya ap, elda fia mambule," nyabuka el si erenamape. Aning ara, nun ap, nunce debibyeba da deipdanen, banamak ninye babye, 'Allah el si uk fia erenamak' tenen, patanulule. Aning ara, 'Dip koprop winibnamle' tenen, na Paulus birye, "Amin," nyabsine.

\c 4

\s "Nun dip tenenyap ninye nirya ara, kanye yuk-yuk tenena kumce, tonok kanye bobuka, teleb ubuka ansinibuka unamabe," nyabuk yupu

\p

\v 1 Ara, na kayapu. Nun Deiyoknye Yesus ati pil dolamsiba, yu nang arye,tomobnikce, tapu koubuka wenena aik dongopnikba, asukum uk unune.Narye anggunti nyapsine. Allah ati dip teneplum arye, akunum lyebsuka ati ara, Allah arye anggunti, 'Na mapu unamak' tenen ati, winibuka-winibuka diksukum uk wininamake, tenyamsuk atonun, adip aryuk aning uk tenebuka unamlulume, nyabsine.

\v 2 Talya-talya winina kum aryuk, yuk nang sik amutam bukuka, talima mitang ubuka teleb uk unamlume. Yuk nang ati minopce lik upliba, derelana ap, wenena ap, kum bukni, malye ubsikca babye, 'Dauplye' tenen, bico tenepdamunce, nimalye arye, melilana uk unamlulume.

\p

\v 3 Allah el Dip Kanye nun talima fum weksukce, nun nirya ati kanye dukdongopsukce, nong tonok nang atonun kipdeipsukba, unyabe. Ati, kanye talima dukdongobuka teleb uk unyaba ara, malye winibibyeba, bokuka yuk-yuk ubibirye, malye ning winibipya deice arye nong sekdayipyak' tenen, fia pi dobuka piripdemunce, yuk nang nirya ati, nimalye arye, teleb ubuka neiktoto unamlulume. Ninye weik ululum bukni, tonok kanye bobuka, talima dukdongobuka teleb uk unamlulume.

\p

\v 4 Nun dip tenenyap ninye nirya ara, kanye dukdongobuka nong tonok atonun unyabe. Allah el Dip Kanye arye, tonok nong atonun kilisulule. Aning atonun, Allah arye nunti, 'Aninye lyepnamne' tenen, yukupsukba, dip tenebuburye winitalak ara, 'Elcuk  dolyasilyop ura , el ap, neiktoto fia unamaba ara, dan talak arye, dolyanamsil do' tenen, aning atibuk kintinip deibuka dina uk unyabe.

\v 5 Nun Weik Ninye Deiyoknye tonok ulule. Nun dip tenebuka talinyab yupu ara, tonok uk ulule. Dib tenebibye ura, mek dongosinyaka ara, tonok ulule.

\v 6 Nun dip tenenyap ninye ara, nun ni koproba Allah tonok usulule. Elcuk nun nirya ara, lyepsukce, tonok nong atonun kibdeipsuke. Nun ni koproba Allah ara, aning-aning nirya deice tam ulirye, aning nirya talilule. Aning-aning nirya talilya deice arye, pil dolule. Nun dip tenenyap ninye nirya ara, nun kanye talima noutam usulule.

\p

\v 7 Ara, nun nirya ara, nong tonok atonun unyab bukni, Kristus arye, tenyamsuk touk  bico tenepsukce, 'Mambul pil teleb kibuka donamak' tenen, el mikip deice arye, pil dona deiyok ning yala-yala nirya bokuka, yuk-yuk aresulule.

\v 8 Winibuka arisilya ati ara, Allah yupu noutam ton ayupu sekik. Ayupu ara, ani.

\q 'Allah arye, nyabuk. "Elda im deice welebuk talak ara, el minopce biyukba, el mikip arye, akunum bisibuka yaniplobuk nang nirya ara, el aminyan tam banmek. Im deice biyukop ura, sik tukwak  mutuku unyak ninye ati, pil dona deiyok ning yuk-yuk bokuka aribuk," nyabuk.

\qr (Mazmur 68:18)

\p

\v 9 Ayupu nyabuk noutam ara, "Welebuke," nyabuk deice arye, akunum laka upsile. Ara, im deice tuba tamubuka min kum welyamuk talak ara, menop talak tukwak mutuku yanamuk.

\v 10 Tukwak mutuku yayuknye bira, yuknye kume. Ara, im deice welebuknye Yesus Kristus uka. Tuba tamubuka im deice tam welebuka deiyok ara, ' Im sirya mutuku sirya aulul ning nirya ap, tenepnirye, aning-aning nirya deicetam na aunyop ura, teleb unamne' tenen, welebuk.

\p

\v 11 'El Kristus aryuk, pil, yala-yala nirya donamak' tenen, el mikip deice arye, pil dona deiyok ning yala yuk-yuk bokuka, tukwak ninye ati aripsuk ning ara, ani. Allah yupu dobuka peterelbana ati, deiyok koupnamik nang ap, Allah yupu ani nyanyakce, aminyan winipnamle ning lak lenang ap, Allah ati dip kum tenenyak ninye, 'Dib tenepnamak' tenen, peterelbana nang ap, Allah ati dip akunum tenebik ninye, sik deiyok nang ap, Allah yupu sekik ning peterena nang ap, apil dona deiyok ning nirya, el mikip deice arye, bokuka yuk-yuk aribsuke.

\p

\v 12 Aning nirya aripsuka deiyok ara, 'Allah dip tenenyak ninye arye, teleb pil moubuka  dobikirye, yuk dip tenenyak ninye ati, melibuka unamak' tenen, aribsuke. Aning atonun, Allah dip tenenyak ninye arye, ateleb pil nirya donamaka deiyok ara, 'Dib tenebikcop ura, Kristus ap, talima dukdongobuka ubikirye, el nong tonok atonun unyak ninye nirya melipdakirye, sik kanye wisiplibuk, teleb ulilanamak' tenen, apil dona deiyok ning yala-yala nirya donamabe.

\p

\v 13 Aning fia pil dobuka melipdabirye, da ulamipya ani, aminyan talak ara, nun dip tenenyap nang nirya ara, tonok kanye bobuka, ansinibuka, Kristus ati dip tenebibirye, Allah el Mi Koproba Kristus ap, kanye talima dukdongobuka ubibirye, el ti weika arye, kel biknamabe. Winibuka upye ura, nun kanye talima wisipsilirye, Kristus fia diksukum, teleb kibuka ulamle touk, nun babye moubuka, teleb uk kipdeipnamsile.

\p

\v 14 Fia moubuka teleb uk kipdeipsilye talak ara, mitik mapu arye,'Aning dip do, tilila do?' tenen, teniltona uk ulamak touk, tupa kum unamabe. Aning atonun, mek ling-linga mekkwen deice bolkekenmalye talak ara, itam -utam  kilanmalya ani, bobalamle tonun kum unamabe. Aning atonun, tonda yo bok tuku deice sakmalibuk, kumanya doplye talak ara, kumanya mikip arye, otam binaplya, atam yanaplya kinmalya ani, erelolamle atonun, kum unamabe. Sik yuk nang arye, talye peterenyak yupu, yala yuk-yuk peterepsikca babye, ayupu kekena kum, yupu tunim abuka unamabe. Sikda, 'Anang ara, nun tam uk kipdopsiting' tenen, tenepce talye tilila yupu peterepsikca  babye, kanye boktopsilirye, nun kanye orbina ayana kum unamsile.

\p

\v 15 Aning kum bukni, kanye teniltona kumce, kanye talima aripsiliba, Allah el dipkoprop yupu peterelanamabe. Bico tenepdabirye, dip yupu uk nyabuka peterelanamabe.Winibuka ulamipya ani, Kristus ap, kanye talima dukdongobuka ulamipya ani, nun talima wisipsilya deice arye, nun wininamap ning nirya ara, teleb uk unamsile. Kristus ara, Nun Deiyoknye diksukum winilye touk, nun babye neik toto wininamabe. Winipmanto ati ara, elda nun nong kisok atonunye usulule. Nunda, el nong atonun unyabe. Ati elce tenesilye touk, aning uk wininamabe.

\p

\v 16 Tonda, nun taruk ap, yan ap, nong deice upsuk ning, mil-mil arye, dukdongobsiliba, nun nong tonok aryuk, pil teleb ubuka dolamabe. Aning atonun, nun yuk-yuk unyab bukni, Kristus nun Deiyoknye nun talima talisilirye, el mikip deice arye, dukdongopsilyop ura, nun pil yala yuk-yuk donyab deice arye, kanye talima arepdanuka melilanyabe. Wininyaba deice arye, nun kanye talima nirya wisisulule. Atalak noutamak nirya ara, nun nirya arye, yuk dip tenenyak ninye nirya ati, kanye dukdongobuka, bico tenepdabirye, melilanamabe.

\s "Nun dip tenenyap nang ara, Allah el mapu unyaba ati, el teleb ulye touk, nun babye, atonun unamabe nyabuk yupu

\p

\v 17 Ara, na kayapu, anyapnusin yupu ara, talye ati kum nyabsine. Kume, nara nun Deiyoknye Kristus el pil melina deiyoknye ununa deice arye, ayupu nyabdeipnusine. Anggun Yahudi yala kum nang ara, dip tenena kumce, anggun kanye talima noutamak talye-talye tenenyak nang deice arye, malye-malye winilamak touk, anggun Efesus mutuku nang arye, sik talye nang wininyak atonun tupa kum wininamlume.

\v 18 Sik dip tenena kum ninye ara, 'Allah el winilul ning, nun lik' tenen, kum kekelamikce, sik kanye talima fia Kat akunum kibukba, fia wal-wal nang akunum wininyake. Wininyaka ati ara, sik kanye tenen ning nirya ara, kuna atonun akunum ubukba, Allah ap, kanye dukdongobuka neiktoto kum upmanto ninye akunum unyake.

\p

\v 19 Winibuka unyakce,sik kanye talima noutamak ara, 'E, awinin ning ara, malye ning ati, Allah arye, wenepsilyak' tenen, malye kanye bobuka kum tenepmanto nang unyake. Winibuka talye kanye bobuka fia malye ukirye, ubula yolana ning aning-aning nirya ap, malye-malye winin ning nirya ap, weik arye, wininyake. Wininyakce, 'Kume, amalye winin ning yala-yala nirya ara, tuba tonap wininamabe' tenen,pataplibuk unyake. Sik fia malye wininyak ning ara, fia kum bataktinge.

\p

\v 20 Bukni, na kayapu, anggun Efesus mutuku ninye o, anggunda amalye-malye winin nang atonun ning deice arye, kum peterelamsikba, Kristus ap, talima dukdongobuka un ning ara, kum bikamlume.

\v 21 Aning fia kum bukni, na kele. Yesus babye, el nong ap, el yupu ap, el winilul ning ap, fia diksukum winilye touk, adeice aryuk peterelamsikba, Kristus el yupu kekeplumce, el ti moubuka kel bikamlume.

\v 22 Ara, anggunda peterelamsikba, kel bikamlum ning ara, tuba tamubuka tonap nyabnusine. Ara,anggun minoptalak dip kum tenyamlum talak ara, anggun kanye talima noutamak malye ning fatalamsuka deice arye, anggun winin ning nirya malye kililalalume. Fia malye anya arye, ''pubun danalamle butum aling kwiribuka bataklamak touk, anggunce minop talak malye winin ning mince winilamlum ning ara, aning nirya bataklulume,'' nyabuka peterelamsike. Malye winin ning patana deice arye,teleb tenen ning ara, kum kipnin balamlya ani, sirya dakalule. Winiplyop ura, teleb kibuka kum teniptipye.

\p

\v 23-24 Tonda, ayupu peterepsik. Ara, ''Winiryuk butum aling  ongolamak atonun, Allah el mikip deice arye, anggun kanye talima noutamak nirya winiryuk ning atonun kibdeipsiliba, winiryuk diksukum ning uk tenenamlulume. Allah arye, winiryuk ninye atonun kibdeipsuk ning ara, kel bikmunce unamlulume. Aning ara, Allah arye, utenebuk, 'Kume, malye ning tonok babye, kum uniliba, fia diksukum uk unye touk, na mapu babye, atouk unamake,' tenepsukce, winiryuk kanye aripsuke.'' Nyabuka peterelamsikba, akunum kekebuka kel bikamlume.

\p

\v 25 Ati ara, Allah arye, 'Na unye touk diksukum uk unamake' tenesulula ati ara, winibuka unamlume. Ara, na tenebuka, tilila yupu nyalamak ning nirya batakuka, anggun neikak ululum ninye ati, dipkoprop yupu uk nyanamlulume. Nun nirya ara, nong tonok atonun kibuka unyaba ati, dipkoprop yupu uk nyalanamlulume.

\v 26 Allah yupu sekamik atonun, anyuk wininamlulume. Ayupu ara, ani.

\q 'Yu upsilye talak ara, dipkoprop malye kum kililanamlulume.'

\qr (Mazmur 4:4)

\p Tonda, anggunce yuk nang ati, yu upsilye talak ara, minopce lipsisik danamlulume. Yu tupa upmasilibuk, keteng wekelbilirye, kuna daklyop ura, fia malye ati, winina meme. Minopce lipsisik danamlulume.

\v 27 Tonda, malye winina deiyoknye, Isa Mutuku Dongonye birye, anggunti, 'Anang sik talima lipdopniba, malye winipting' tenen, kalikisulul ati ara, el ti mitik tonun babye lo arena, meme.

\p

\v 28 Min arye, ubula dolamik nang ara, winitalak tuba tamubuka tonap, ubula kum donamake. Aning kum bukni, 'Sik bona utotowa talina kum ninye ati na ning noutamak arye bokuka, sikti melibuka arepnamne' tenen, sikbidamnye taruk deice arye, yuk ninye melipmanto pil, teleb pil adip aryuk donamake. Teleb pil donamak talak ara, tenebuka tilila yupu kum nyanamake. Dip yupu uk nyabuka, teleb kipdanuka pil donamake.

\p

\v 29 Malye nang arye, yupu nyakibuk, yuk ninye kekenyakce, malye kanye bolamak yupu atonun yupu nirya ara, kum nyanamlulume. Aning kum bukni, anggunce yuk ninye ati, 'Sik ikin ubyle ning yata ning do? Yata teleb yupu nyabtinya deice arye, sik talima kwadiptinye do?' tenepmunce, ninye talima kwadina yupu uk nyanamlulume. Ara, 'Na yupu teleb ubuka nyapnya deice arye, sik kekepnamake ninye melipnamne' tenen, yupu moubuka nyanamlulume.

\v 30 Tonda, anggun winimunye ning nirya ati, 'Winipnibuk, Allah el Dip Kanye arye, kekebuka eipnilirye, malye kanye boplyak' tenen, malye winina kumce, fia moubuka unamlulume.

\p Allah el Dip Kanye ara, talye ati kum aripsuk bukni, basam amul seklamak atonun, Allah el Dip Kanye aripsuka deice arye, urasin kintinilina atonun winipsuke. Ati, adeice arye, nun kele. 'Akunum lyepsukce deksuka ati ara, daulamipya ani, sirya talak weik mambul sum ara, sirya memeproplirye teleb kibdeipsilirye, el dam bobinamsil' tenen, bikinyabe.

\p

\v 31 Tonda, yu usilye ning ap, yuk nang malye upsikiba yu usilye ning ap, derelana ap, yupu deice walana ap, anirya ara, batakanamlulume. Tonda, yuk nang arye, 'Anang ara, malye nang, tenepnamak' tenen, lulupdeibuka nyalulum yupu ap, yu usiliba, yuk nang ati malye-malye winina ap, nirya ara, batakanamlulume.

\v 32 Aning nirya akunum batakmunyop ura, anggun nirya arye, yuk ninye nirya ati, bico tenebuka melilana uk unamlume. Wininamlum talak noutamak ara, yuk nang arye, anggunti, malye usinyak ning ati ara, 'Dauplye' tenebuka, namin kinamlulume. Ara, Allah arye, anggun ap, Kristus ap, kanye talima dukdongobsuka deice arye, anggun malye winin ning nirya ara, kum kipdeibsukce, namin kisilya atonun, anggunce yuk nang ati, atonun wininamlulume. Na Paulus arye, nyabsine.

#### sampai disini

 

\c 5

\s ''Malye winin ning nirya batakuka, Allah fia diksukum uk ulamle tok, ulanamlume,'' nyabuk yupu

\p

\v 1 Allah arye,  anggun sik nirya ati, 'Na mapu wininyak' tenepsilirye, talima melisiliba, anggunda el mapu akunum ululuma anya arye, Allah fia diksukum ulye touk, kel kipmunce, 'Nun babye, atonun wininamabe unamabe' tenen, unamlume.

\v 2 Ara, minoptalak ulamik Yahudi ninye arye, 'Allah nun malye winin ning namin kipslirye, nun moronyab yupu kekenamsil' tenen, Allah el si erena ati, kam ning obuka arena ap, nintong teleb ning dobuka, uku dongona ap, ulamika atonun, Kristus arye nunti, bico tenebuka kanye talima aripsukce, elcuk el bidamnye nong, Allah ati aribukce, nun yok pununa ati dibuk ura, Allah arye, kanye deibuk. Yesus arye, kanye talima aripsukce, bico tenesilye touk, anggunce yuk ninye nirya ati, bico tenebuka melilana uk unamlulume.

\p

\v 3 Ara, anggunda, Allah arye, wibuka deibsuk ura buk, el mapu akunum ululuma ati, anggun kan-kan noutamak ara, talye yolana ap, malye-malye winin ning yala-yala nirya ap, 'Aning-aning nirya, weik arye, dobuka taliptinye' tenen, talima  mun tuluna engena ap, anirya ara, meteka babye, fia kum wininamlulume. Allah arye, 'Na ninye, fia lek weik kurun nang uk unamake' tenen, Wibuka delilul ninye ara, ato malye winin ning fia kum wininyaka anya arye, anggun babye, amalye ning nirya kum wininamlulume. Kum winipmunyop ura, yuk nang arye, anggun Efesus mutuku ululum ninye ati, 'Sikda winibuka-winibuka malye wininyak' tenen, kum nyabsitinge.

\p

\v 4 Aning atonun, Allah el mapu ara, diksukum winin ninye unyaka anya arye, anyapnusin ning ara, anggun babye, fia kum wininamlulume. Ara, deisuma kwa lekeldon yupu si dabuka derelamunce, ninye wan yupu ap, talye-talye yupu nyaplobikirye, yeb-yeb nilik-nilik ny an yupu ap, 'Yuk nang aku tupnamak' tenen, talye kwalinyak yupu ap, teleb nang kum upting ning yupu talina ap, anirya ara, fia kum nyanamlum bukni, teleb ning ara, Allah ati buk, Nun ni telebe,'' nyabuka fia nyanamlulume.

\p

\v 5 Amalye winin ning nirya, ''Kum wininamlume,'' nyabmasina ara, urdem ati kum nyabsine. Fia dipkoprop tenenamlulume. Anggun talye yolana ap, malye-malye winin ning yala-yala nirya ap, 'Aning-aning nirya, weik arye, taliptinye' tenen, talima  se tenena engena uk ap, wininyak ninye ara, Allah ap, Kristus ap, neiktoto kum uptinge. Ara, Allah ap, Yesus ap lyepsirikirye, nun talima talisirikceba, fia teleb kibuka unamap ak ara, amalye winin ning wininyak ninye tonok babye, ansinibuka kum unamape. Allah arye, amalye wininyak ninye dobuka, fia yukak deipliba, talye uk unamake. 'Aning-aning nirya, weik arye, doproptinye' tenen, talima sukulul nang ara, dip tenena kum nang arye, 'Nun ni koprop' tenen, talye ning ap, Isa Mututku Dongonye si erelamak nang atonun unyake. A unyak ninye babye, Allah arye, arenamsil ning dobuka, el ap, neika toto kum unamake.

\p

\v 6 Na kayapu, talye nang arye, talye-talye yupu, nong kum ubnamle yupu talye nyaplobikiba, 'Mankau arye, tilila ning dip tenebipyak' tenen, anggun kanye moubnamlulume. Talye ati kum nyabsine. Amalye nyabmasin ning nirya wininyak ninye arye, Allah el yupu yaniplobuka, wininyaka ati ara, Allah yu weik upliba, sik nong deice ikin ning weik deiplirye, weika arye, wenelule.

\v 7 Ati, amalye wininyak ninye atonun ninye nirya ap, anggun ap, ansinibuka una meme. Sikce malye wininyak ning yala-yala nirya ara, anggun Yesus ati dip tenelulum ninye arye, fia kum wininamlulume.

\p

\v 8 Sik malye wininyak ninye ap, ansinibuka una meme nyabmasina deiyok ara, ani. Menop talak ara, anggun Efesus mutuku ululum nang ara, fia malye-malye ululuma deice arye, kunuknak atonun ninye ulamlum bukni, winitalak ara, nun Deiyoknye Yesus ap, talima dukdongobuka umunya deice arye, dirina ninye atonun akunum ululume. Ati Dirina Deiyok Nye arye el mapu una ati, akunum teleb kibdeipsuka ati, dirina nang unyak atonun diksukum uk unamlulume.

\p

\v 9 Deiyok ara, ani. Duk moulamle yo arye, el yo yala ulye touk duk moulule. Duk moulamle atonun, diksukum winina ati dirina usilibuk, duk moulamsil ning ara, nyabnusine. Ara, teleb winin ning yala nirya ap, Allah ara, malye ning tonok ning babye, kum ulirye, fung ulye touk, diksukum winin ning nirya ap, tilila nyana kum aniryuk, dipkoprop yupu uk nyana ap ara, aning-aning nirya ara, dirina ning ulule. Teleb yo arye, teleb duk muolamle atonun, anggunda dirina atonun ninye ululuma anya arye, ateleb winin ning uk wininamlulume.

\p

\v 10 Tonda, anggun nirya arye, 'Se, nun yata wiriptipyeba, Allah el kanye deibnamsil do?' tenen, fia piribuka kel biknin banamlulume.

 

\v 11 Malye yo arye, malye duk muolamle atonun, sik malye wininyak ninye, sik talima kunukna deice arye, nong kum ubnamle ning, malye ning uk wininyake. Sik wininyak ning nirya ati ara, fia memepdopmunce, aning kum wininamlulume. Talye kanye bobuka, aninye ap, ansinibuka una kum bukni, sik malye wininyak ning ati, laka arye, laka nyapmunce, batakanamlulume. Ara, yuk nang nirya ara, moubuka kel kibtingce 'Amalye winin ning bataknamak' tenen, anggunce ''Kume, sik malye winin ninye ara, kunuknak atonun malye wininyak ning ara ani, ani,'' nyabuka, laka arye, laka nyapmunce, yupu sekelongonamlulume.

\p

\v 12 Sikti, yupu sekenamluma deiyok ara, ani. Ara, sik fia malye  winikirye ukirye, Allah yaninyak ninye arye, yuk nang kum elinyak ak, dungnubuka wininyak ning ara, fia malye anya arye, nun teleb nang arye, yupu deice uk laka nyabibyop ura, alye upsute.

\v 13 Yata ning do nirya, kunuknak arye dobuka, dirinak deibibyop ura, laka kipliba, ninye nirya arye, ''E, aning ara, winibuka ulule. Malye ning ani, teleb ning ani,'' tenebikirye, moubuka kel bikinyake.

\v 14 Yata ning do nirya, dirina arye aning deice deipliba, lakak uk ulule. laka upliba, moubuka kel biktibirye, Aning teleb ning, aning ara, malye ning,' tenen bikinyabe. Aning ati ara, ayupu ton nyanyabe.

\q ''Amio, an diplumnye bira kam buklyame. Kristus el dirina arye, teleb kipdeipnamkile."

\p

\v 15 Aning-aning nirya ati ara, anggun Efesus mutuku ninye ara, walwal unyak nang atonun talye mankau kanye bobuka kum unamlume. Anggunda, 'Walwal arye, malye winibipyak' tenen, fia kanye moubuka umunce, weik kel nang arye, winilamak touk diksukum uk unamlume.

\v 16 Winibuka telep uk umunye talak noutamak nirya ara, 'Lo talak ton kum upsiliba, teleb pil kum dobtibnye ati, lo tupa awabsilye talak ara, fia fi dobuka telep uk unamabe' tenen, fia moubuka telep uk unamlume. Winitalak ara, malye-malye winin ning ap, malye wininyak ninye ap, weik aupmale ati, 'Anggun kanye mupnamlulume,' nyabmasine.

\p

\v 17 Aning ati ara, kanye bona kumce, talye kanye bobuka walwal arye, kum wininamlum bukni, nun Deiyok-Nye birye, 'Wininamake' tenesilye touk, aning uk moubuka kel biknin banamlume. Wal-wal asa arye, malye kum wininamlume aning ton nyabnusine.

\v 18 Ara, kanye wangalamak mek dibikcop ura, sik kanye wangabikiba, talye yolana ap, malye-malye winina ap, wininyaka anya arye, mek dibipyeba, kanye wangapsiliba malye winina ara, meme. Aning kum wininamlum bukni, Allah el Dip Kanye aripsuk buk, nun kanye talima wekuka usilinye birye, 'Allah el Dip Kanye arye, nun kanye talima talisilye deice arye, el mikip kipdeipnamsile' tenen, el amutam uk unamlulume.

\p

\v 19 Anggun nirya arye, anggun ap, neika  ululum nang ati, mot sebuka, kanye talima kwa dilanamlulume. Ara, Mazmur Allah yupu deice sekeipsuk ning ap, 'Allah el si erepnuyab' tenen, anggun kanye aryuk mot sebuka nyamunye ning ap, Allah arye, anggun talima noutam 'Winibuka nyanamlulume,' nyabuka laka nyasiliba, mot nyamunye ning ap, amot yala-yala nirya nyanamlulume. Amot-amot nirya nyanamlum talak ara, anggun kanye talima noutamak arye, Allah el si erepmunce, el ti kibuka si erenamlulume.

\v 20 Winibuka wininamlum talak nirya ara, nun Deiyoknye Yesus, el si deice arye, nun ni koproba Allah ati, ''Aning-aning awabsilye ning nirya  ara, telebe,'' nyabuka, Allah el si fia erenamlume.

 

\s Sal ap, kelapu ap, dopdakirye, neika unamake ati nyabuk yupu

\p

\v 21 Tonda, anggunce Kristus ati, 'Elda mambule, nun Deiyok Nye usulule' tenen, winimunya deice arye, anggun ap, neika umunye ninye ati ara, sik amutam bukuka nimalye arye, unamlume. Talima kum eralanamlulume.

\p

\v 22 Anggun kilapu nirya arye, anggun akanye yapu ati, sik amutam bukmunce, sik yupu kekebuka nimalye arye, unamlulume. Winibuka unamlum talak ara, 'E ara, nun Deiyok Nye Yesus, el si erena ati, el amutam bukibirye, el yupu kekenyapa atonun, nun akanye yapu sik amutam  unyabe tenenamlulume.

\v 23 Wininamluma deiyok ara, ani. Ara, Kristus arye, nunti lyepsukce, el ti dip tenenyap ninye nirya ara, dukdongopsukba, el nong atonun unyaba anya arye, nun kisok atonun ululnye ara,  el Kristus uka. Elda, nun Weik Deiyoknye usulule. Aning atonun, anggun kilapu nirya, anggun akanye yapu ara, anggun deiyok nang unyake.

\v 24 Nun dip tenenyap ninye nirya arye, nun Deiyok Nye Kristus ati, el amutam bukuka, el yupu moubuka kekebibirye, elce nyasilye yupu kekebuka, nimalye arye, ulamapa atonun, yata winin ning do nirya, aning-aning nirya ati, anggun kelapu nirya ara, anggun akanye yapu ati atonun, adip aryuk sik amutam bukmunce, sik yupu kekebuka, nimalye arye, unamlume.

\p

\v 25 Ara, anggun sal ati, ayupu nyabnusine. Ara, Kristus arye, el ti dip tenepnamupu ninye ati, fia bico tenebuka talima aripsukce, nunti lyepsuk atonun, anggun sal babye, anggun domunye kelapu ati kanye talima aripsilyop ura, bico tenebuka fia telep uk unamlume.

\v 26 Kristus arye, elti dip tenepnamupu ninye ati, dibukce lyebsuka deiyok ara, nyabnusine. Ara, elce utenyamsuke. 'Anang ara, na mapu unamak' tenen, na laka teleb yupu deice arye, sik malye winin ning kum danalina ati, aninye ara, mek likina atonun kibdeipnirye, sik malye winin ning nirya kilipnirye, kum daneipnyop ura, aninye fia teleb kibdeipniba, 'Na mapu dipkoprop unamake' tenepsukce dibuke.

\v 27 Yesus Kristus arye,  winipsuka deiyok ara, ani.  Aning tenebuk. 'Sik malye winin ning nirya kum kibdeipniba, malye ning tonok ning babye kum upliba, na ti dip tenenamniyak ninye ara, fia etekdop ninye kibdeipnirye, na tenen ninye una ati, aninye dobuka deipnamne' tenen, Yesus Kristus tenyamsukce winipsuke. Ara, Yesus arye, nunti, 'Nati dip tenenyak ninye ara, malye ning tonok ning babye, kum upliba, fia diksukum uk unamak' tenen, lyepsukce, teleb kibdeipsuke.

\p

\v 28 Aning atonun, anggun sal nirya arye, sikbidamang nong ati, kanye deibuka teleb kildelilamlum atonun, anggunce anggun dolalum kelapu ati, adip aryuk talima aripsilibuk, bico tenebuka, milina uk unamlume. Yatanye do nirya, elce domlye dopromlye kil ati, bico tenebuka milina uk ululnye bira, awinilya deice arye, el cuk, el bidamnye ati melilanamle.

\v 29 Anggun kele. Ninye mutuku-mutuku nirya sikbidamnye nong ati, 'Na lik' tenen, malye kum ulilanyake. Aning kum bukni, din dibuka, teleb uk ulilanyake. Ati, anggun sal arye, anggun dopromunye kilapu ati, bico tenebuka teleb kibuka melinamlume. Aning atonun, nun dip tenenyap ninye ara, nun patabsilye ning nirya ara, Kristus arye, melibuka aresulule.

\v 30 Nun nirya ara, yuk-yuk unyab bukni, Kristus arye, kanye talima dukdongopsukce, el  tonok nong atonun kibdeipsuka anya arye, nun patabsilye ning ara, melibuka aresulule.

\v 31 Allah yupu noutamak ara, sal ap, kilapu ap,  dolana doldana ati, ayupu ton sekdeibik. Ayupu ara, ani.

\q ''Yatanye do nirya, el li koproba ap, el lin koproba ap, batakuka, el kil doplyop ura, sik bitinye ara, nong tonok atonun kibuka, kanye talima deipdarikirye, neika uk unamrake,'' Allah arye, nyabuk.

\qr (Kejadian 2:24)

\p

\v 32 Ayupu ara, sal arye, kil donamak ning ati, sekdeipsuk bukni, ayupu noutamak ara, 'Nong tonok atonun unamdake,' nyabuka sekdeipsuk ning ara, ikin aniryuk kel kiptibye. Ayupu deiyok ara, weik kel biktibirye moubuka kekeptipye. Ayupu nyasilye touk, na Paulus birye, ayupu deice arye, nun dip tenena ninye ati, nyabsine. Ara, 'Kristus ap, el ti dip tenebice ninye ap, kanye talima dukdongobuka, nong tonok atonun unamake' tenen, Allah arye, nyabdeipsuke.

\v 33 Ayupu deiyok noutamak ning ara, bitinye upsil bukni, dipkoprop nyabsine. Anggun sal nirya ara, anggun bapye anggunbi damnye ati kanye deibuka teleb ulil dalamlum atonun, anggun domunye kilapu ati, fia bico tenebuka milina uk unamlulume. Tonda, anggun kilapu nirya arye, anggun akanye yapu ati, kipmunce, sik yupu kekebuka namin asa binan arye, neika toto unamlulume.

 

\c 6 

\s Anggun mapu nirya, anggun ni yapu ap, anggun nin yapu ap ati, Wininamlulume nyabdeibuk yupu

\p

\v 1 Anggun mapu nirya ara, nun Deiyoknye Yesus ap, kanye talima dukdongobuka neika toto umunye talak noutamak nirya ara, anggun ni yapu ap, anggun nin yapu ap ati, si erebuka sik yupu moubuka kekepmunce dobolbanlulume. Aning ara, diksukum winina ati, 'Anggun ton wininamlulume,' nyapdeipsine.

\v 2-3 Allah arye, nyabsuke.

\q 'Allah arye, ''Anggun mapu nirya ara, anggun ni yapu ap, anggun nin yapu ap ati, kipmunce sik yupu kekenamlulume. Winibuka umunye ura, Allah melipsilirye, mikip aripsilyop ura, keteng tamun weik arye, tonap kam unamlume. Tonda, aning-aning nirya telep uk wininamsile. Anggun ni yapu ap, anggun nin yapu  yupu kum kekepmunyop ura, aning kum wininamsile,'' Allah arye, nyabuk.'

\qr (Ulangan 5:16)

\p Ara, Allah arye, ninye ati, ''Wininamlume,'' nyabdeiyamuk yupu weik aupmal bukni, arup sumu nyabmasin yupu deice ara, deiyok koubuka, ''Winipmunyop ura, narye teleb kipdeipnamsine,'' nyabuka, min yuma yubukap ning nyabdeiyamsuke.

\p

\v 4 Tonda, anggun ninye wisi ati ayupu nyabnusine. anggunce anggun mapu ati, weik arye, wenebuka derepmunyop ura, anggun mapu ara, 'Se' tenen, kanye imun kanye bobuka, talima sukulule. Ati, anggun mapu ati, yu upsiliba mikip arye, wenena meme nyabsine. Aning kum bukni, nun Deiyoknye Yesus arye, 'Wininamake' tenesilye touk, anggunce el yupu dobuka, anggun mapu nebice talak nirya ara, ''Aning wininamlulume, aning ara, kum wininamlume,'' nyabuka, mitang asa binan aryuk peterenamlume.

 

\s Pil melin nang ap, pil deiyok nang ap, ati nyabuk yupu

\p

\v 5 Sik yo bok deice deksikiba, talye ati pil domunye nang ara, \f a \fr 6:5 yo bok arye, dekenyak ninye \ft Aning ara, sik minop talak winilamik. Sisin nang arye, yo bok deice arye, fia bona utotowa talina kum ninye deklamik. Akunum deknarye, bona utoto talina kum ninye ati, 'Nun pil talye dopsilyame,' nyabnop ura, anang arye, dekna ning dolona kum aryuk, talye pil dona uk ulamik. Atalak ara, talye bona dekmapye touk, sikda, 'Nun ikin pil donamsiak' tenen, bona utotowa talina kum ninye ton deklamik \f* sik anggun deiyok nang arye, nyasice yupu ara, moubuka kekepmunce, 'Nun deiyok nang ara, fia mambule' tenen, si erebuka unamlume. Aning nirya ara, tenepce winina kum bukni, anggun kanye talima diksukum ubuka teleb uk unamlulume. Ara, 'Kristus nyabsutuba, el yupu kekebuka dopbolbana atonun winipnuyabe' tenen, sik anggun deiyok nang arye, nyasice yupu ara, kekebuka teleb ubuka wininamlulume.

\p

\v 6 Aning ara, 'Nun deiyok nang arye, eipsikce irye talak uk, sik anggun yupu kekebibirye, teleb ubuka pil donamap bukni, kum disice enge talak ara, bataknamabe,' tenena kume. Ara, kanye arye, pil teleb ubuka kum donamap bukni, nun deiyok nang arye, disice talak kanye deipnamsitinge' tenena kume. Aning kum bukni,  anggun deiyok nang arye, disice eipsikce irye talak babye, kum disice talak babye, telep uk pil donamlulume. Ara, anggun pil don talak nirya ara, utenenamlululme. Ara, 'Allah arye, tenelul touk, tenepce tilila  arye, winina kum, dipkoprop telep uk unamne. Kristus el pil melinanye atonun unamne' tenen, anggun deiyok nang arye, nyasice pil, teleb kibuka donamlulume.

\p

\v 7 Yata pil do nirya, pil donamlum talak ara, kanye bokoltona kumce, utenenamlululme. 'Kume, narye talye ninye ati, sik pil kum donune. Nara, nun Deiyoknye Yesus, el pil ati donmane' tenen, anggun deiyok nang arye, arukusinyak pil nirya ati, fia pi dobuka, teleb ubuka donamlulume. Ara, 'Na Deiyoknye Yesus el si erena kina ati, apil donune,' tenenamlulume.

\v 8 Winibuka tenepmunce, pil teleb ubuka donamluma deiyok ara, nyabnusine. Ara, anggun kele, yatanye do nirya, pil teleb ubuka doplyop ura, nun Deiyoknye Yesus arye, anyebira el pil dobuk ning ati, dekna ning aripnamle. Ara, yo bok deice arye, dekikce ura, urdem ati, pil don nang babye, sik kanye aryuk pil donyak nang babye atonun, pil donyaka dekna ati, pil dolamaka atonun, Yesus arye, dekna ning aripnamsile.

\p

\v 9 Ara, anggun pil deiyok nang ati ara, ayupu nyabnusine. Asum ara, anggun pil melinang ati, ''Winipnamlulume,'' nyabuka sekmasentouk, anggun deiyok nang arye sik amutam unyakce ba, anggun pil melibuka donyak ninye ati, teleb ubuka neika unamlulume. Anggun melin nang ati, 'Ilil upnuyak' tenen, ''Amapo, na nyapmasin touk, pil kum dopnumunyop ura, ikin ning anggun nong deice winibuka deipnamsine," nyabuka, wenena kume.

\p Ayupu ara, talye kum nyabsine. Ara, anggun kele, anggun amutam talye pil melin nang ap, anggun deicetam pil deiyok nang ululum ninye ap, anggun Weik Deiyoknye bira tonok uka. Elda im deice ulirye, tukwak  mutuku ninye nirya dibdebuka, yupu bokeipnamsil ning ara, ansinibuka unamsile. 'E anang ara, na kayapu nang ati kum wenepknamne' tenen, kanye kum wilisulule. Weik nang babye, mitik nang babye atonun tenepsilirye, nun winilamap atonun dekna arenamsile. 'Ton nang ara mambule, ton nang ara, mambul kume,' kum tenesulule. Nun winilamap atonun yupu bokolisulule.

 

\s Isa Mutuku Dongonye mer arye, 'Na mapu malye updeipsicak' tenen, Allah e

Dave Colle & Larry Colle.JPG
Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.